Regulamin Konferencji SOS 2024 - Synergia w Onkologii Szczecin

1. Konferencja odbywa się w Courtyard by Marriott Szczecin City, Brama Portowa II, 70-225 Szczecin.

Dokładnie lokalizacje znajdują się na stronie www.sosszczecin.pl.

2. Organizatorem Konferencji jest Crockett Media z siedzibą w Ząbkach, przy Powstańców 33/91, 05-091, zwany dalej Biurem Organizatora.

3. Uczestnikami Konferencji są pielęgniarki i lekarze oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką omawianą na Konferencji, a także wystawcy.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia udziału poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.sosszczecin.pl.

5. Udział w konferencji jest darmowy.

6. Rejestracja Uczestników będzie się odbywa poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.sosszczecin.pl.

7. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w warsztatach upływa dzień przed danym wydarzeniem. Organizator może skrócić termin zgłaszania uczestnictwa w przypadku wyczerpania liczby dostępnych pakietów uczestnictwa w Konferencji.

8. Rezygnację z udziału w warsztatach można zgłosić wyłącznie drogę mailową – [email protected]

9. W ramach warsztatów odbędą się warsztaty szkoleniowe.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

11. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

13. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie hotelu, w którym odbywał będzie się Konferencji.

14. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w czasie Konferencji bez zgody Organizatora.

15. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

16. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.